Home

Postoperatieve wondinfectie

  1. B. Postoperatieve wondinfectie na transvaginale ingrepen . Voor POWI na transvaginale ingrepen zijn de definities voor het PREZIES-netwerk nader gespecificeerd in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrieen Gynaecologie. 1. Oppervlakkige postoperatieve wondinfectie na ingrepen aan vagina wanden en/o
  2. ant van de kans op een postoperatieve wondinfectie is de chirurgische wondklasse. Er worden vier klassen van wonden onderscheiden: schoon, schoon-geconta
  3. De POWI Postoperatieve wondinfecties-module geeft op landelijk niveau inzicht in infectiepercentages. Op ziekenhuisniveau dient de module als hulpmiddel bij het beoordelen van het eigen infectiepercentage
  4. eerd: geplande en voorbereide operatie, waarbij geen ontsteking wordt aangetroffen, en de luchtwegen,... Geconta

WIP-richtlijnen postoperatieve wondinfecties (POWI) POWI's kunnen worden teruggedrongen door het zo optimaal mogelijk verlenen van zorg volgens de actuele richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) Wondinfecties kunnen symptomen geven zoals: roodheid, warmte, koorts, pijn of gevoeligheid rond de aangedane plek of afscheiding van pus. De meerderheid van de wondinfecties ontstaat binnen 30 dagen na de operatie. Chirurgische wondinfecties kunnen vaak worden voorkomen wanneer met zorg wordt omgegaan vóór, tijdens en na de operatie Preventie postoperatieve wondinfecties - Klinisch Redeneren Een basisvoorwaarde voor de preventie van postoperatieve infecties is dat op de operatiekamer (OK) een goede hygiënediscipline heerst. De hygiënediscipline omvat vier maatregelen: de handen goed desinfecteren Postoperatieve wondinfecties (POWI's) zijn één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in het ziekenhuis. POWI's zorgen voor onnodig veel pijn, angst en ongemak en kunnen een verminderd operatieresultaat, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg hebben Een ontstoken operatiewond wordt ook wel een postoperatieve wondinfectie, oftewel een POWI, genoemd. Het is één van de meest voorkomende complicaties bij mensen die net een operatie hebben gehad in het ziekenhuis

Album Prince

WIP-richtlijn Postoperatieve wondinfecties [ZKH] -Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Preventie van postoperatieve wondinfecties'. De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is Een wond is een doorbreking van de huid (1). Hierdoor bestaat een kans dat er een infectie ontstaat. Infecties komen nog steeds voor in het ziekenhuis. De meest voorkomende infectie is de postoperatieve wondinfectie afhankelijk van het risico op wondcontaminatie en op postoperatieve wondinfectie (Altemeier et al., 1984 ; Bijlage 1). De meeste POWI worden door de endogene flora van de patiënt veroorzaakt. Dit geldt vooral voor de zuiver-besmette, besmette en vuile heelkundige handelingen. Bij zuiver

Een postoperatieve wondinfectie (POWI) is een complicatie bij patiënten die een operatie hebben ondergaan. Een POWI kan voorkomen na elke chirurgische ingreep, zo ook na een totale heup prothese (THP) implantatie. De gevolgen van de POWI voor de patiënt kunnen variëren van mild tot bijzonder ernstig Postoperatieve wondinfecties Scheren. In principe scheren wij patiënten niet meer voor de operatie. En als een dokter vindt dat er toch geschoren... Antibioticaprofylaxe. Profylaxe is de naam voor een behandeling met medicijnen om te voorkomen dat je een bepaalde... Deurbewegingen. We streven ernaar. Bij sommige operaties en in sommige situaties (bijvoorbeeld patiënten met een hartklep bij snijden in geïnfecteerd gebied) worden profylactisch antibiotica voorgeschreven. Dit zijn meestal éénmalige giften kort voor de ingreep (zie onder endocarditisprofylaxe).Eénmalige antibiotica giften perioperatief, vaak kort voorafgaande aan de ingreep, kunnen ook het risico op wondinfectie tijdens. Slechte genezing van de incisie kan leiden tot postoperatieve complicaties, zoals een postoperatieve wondinfectie, dehiscentie, hematoom en seroom. Elk van deze complicaties kan leiden tot vertraging van de genezing, langer verblijf in het ziekenhuis, heropname, een nieuwe operatie, en hogere morbiditeit en mortaliteit. 2

Bij een (operatie)wond is de huid stuk. De bacteriën en virussen kunnen dan makkelijk uw lichaam in komen. Bij een wondinfectie (na een operatie) raakt uw wond geïnfecteerd doordat het immuunsysteem (wat de wondgenezing ondersteunt) in de war is. In het ziekenhuis zullen ze u advies geven over hoe u uw wond het beste kunt reinigen Een 'postoperatieve wondinfectie' werd als zodanig geregistreerd indien die binnen 30 dagen na chirurgie was ontstaan. Resultaten. In totaal werden 22 POWI's (7,7%) geregistreerd bij 284 operaties, respectievelijk 5 POWI's (2,8%) na mammachirurgie, 1 POWI (2,8%) na centrale vaatchirurgie,. Na de operatieve behandeling van een proximale femurfractuur is de kans op gecompliceerd beloop door een wondinfectie tussen de 1,5 tot 4% (Van Kasteren, 2000). Regelmatige wondinspectie draagt bij aan vroegtijdige signalering van de eerste verschijnselen van een wondinfectie Type chirurgie Sommige ingrepen op bepaalde plaatsen zijn meer vatbaar voor postoperatieve. wondinfecties Gemiddelde verblijfsduur en kost verdubbelt bij postoperatieve wondinfecties. Aanwezigheid van een infectie Kans op postoperatieve wondinfectie verdubbelt, mogelijk oorzaken kunnen zij De meest voorkomende zorginfecties waren postoperatieve wondinfecties (POWI's) en infecties van de onderste luchtwegen. Deze cijfers gelden voor ziekenhuizen die deelnemen aan PREZIES, een landelijk surveillancenetwerk voor zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra

Mango vitamine — scherp geprijsd & snel geleverd doorPreventie van postoperatieve wondinfecties | Medisch | 3M

Protocol module Postoperatieve wondinfecties RIV

Vierhout richtte zich in zijn proefschrift op postoperatieve wondinfecties (POWI's), die nog steeds een groot probleem zijn in de algemene chirurgie. Ondanks alle maatregelen op het gebied van steriliteit blijven POWI's een belasting voor de huidige zorg. Bij vaatchirurgische ingrepen in de liesregio persisteert een hoog risico op een POWI kans een wondinfectie op te lopen als gevolg van de ingreep. Het risico op het ontstaan van een POWI is sterk afhankelijk van de soort operatie en de wondklasse (www.PREZIES.nl). Er zijn twee soorten POWI's: oppervlakkige en diepe wondinfecties. Bij oppervlakkige wond-infecties is de huid of het onderhuids bindweefsel geïnfecteerd

Postoperatieve wondinfecties (POWI) ontstaan binnen de 30 dagen na de ingreep of binnen het jaar in geval van implantatie of plaatsing van een prothese (bv. hartklep, gewrichtsprothese) zonder postoperatieve wondinfectie, om te zien of er een verband was met al dan niet uitgevoerde preventieve interventies. Wondinfecties werden onderverdeeld in 'oppervlakkige' en 'diepe', waarbij 1 van de volgende 3 symptomen aan­ wezig moest zijn: pijn/gevoeligheid, lokale zwelling, roodheid/warmte

Postoperatieve wondinfectie - Wikipedi

Preventie postoperatieve wondinfecties RC Opties. Beoordeeld: 29-10-2019 . Deze module is in ontwikkeling. Verantwoording. Autorisatiedatum en geldigheid. Laatst beoordeeld : 29-10-2019. Laatst geautoriseerd : 29-10-2019. Voor het. Een wondinfectie is een infectie van een wond.. Na het ontstaan van een wond zal er bijna altijd besmetting plaatsvinden, aangezien bacteriën overal aanwezig zijn. Of er infectie van de wond plaatsvindt, hangt af van de besmettingsgraad (het aantal bacteriën), de virulentie van de bacteriën, de weerstand en overige wondcondities (bv. vreemde lichamen zoals hechtingen) Een postoperatieve wondinfectie (POWI) is een gevreesde complicatie na een heelkundige ingreep.1 Deze vorm van nosocomiale infectie of zorginfectie gaat gepaard met een verlengde hospitalisatieduur, een stijging van de kosten voor de gezondheidszorg en een toename van de mortaliteit.2 Het risico op een POWI is afhankelij

Speelkleed kind

WIP-richtlijnen postoperatieve wondinfecties (POWI) - VMSzor

WONDINFECTIE: POSTOPERATIEVE WONDE • Klinische aspecten en commentaren o Infectie ter hoogte van een chirurgische wonde en/of de dieper liggende weke weefsels (met inbegrip van eventuele implantaten). o Lokale epidemiologie en resultaten van surveillancekweken moeten in aanmerking genomen worden bij de keuze van antibiotica Voorkomen van postoperatieve wondinfecties: iedere individuele wondinfectie zeer veel on-gemak oplevert voor de patiënt en óók een fi-nanciële kostenpost vormt voor het ziekenhuis. Naast de eventuele heroperatie bedraagt de ge-middelde heropnameduur van een POWI voo Postoperatieve wondinfecties terugdringen POWI in het patiëntveiligheidsprogramma J. Rosier * In december 2012 eindigde het VMS Veiligheidsprogramma. 93 ziekenhuizen hebben de afgelopen vier jaar aan één of meer veiligheidsthema's extra aandacht gegeven. Eén van de thema's was postoperatieve wondinfecties (POWI) De postoperatieve wondinfectie werd vastgesteld door de hygiënist, de verpleegkundige, de operateur of in gezamenlijk overleg. Ingrepen werden gecodeerd volgens het systeem van het Centraal Orgaan Tarieven in de Gezondheidszorg In de literatuur over wondinfecties wordt doorgaans wel het aandeel wondinfecties vermeld dat na ontslag werd vastgesteld, maar ook daar ontbreken gegevens over de respons.18 Tenslotte moet wat de betrouwbaarheid betreft de interwaarnemervariatie ten aanzien van een postoperatieve wondinfectie niet worden onderschat, ondanks de bestaande definities van de Werkgroep Infectie Preventie.1

Video: Voorkomen van post-operatieve wondinfectie

Preventie postoperatieve wondinfecties - Klinisch Redenere

Een wondinfectie na een chirurgische ingreep is vervelend voor de patiënt en draagt bij tot verhoging van de kosten van de behandeling. De suggestie van Mintjes-De Groot et al., die de frequentie van postoperatieve infecties in Nederland beschrijven , dat de gepresenteerde gegevens als referentiecijfers voor Nederlandse ziekenhuizen kunnen dienen om hun praktijk te toetsen in het kader van. Risico op postoperatieve wondinfectie We weten dat zorgverleners voortdurend onder druk staan om kosten te besparen en tegelijk de zorgstandaarden te verbeteren en kruisbesmetting te voorkomen. Naar schatting 1 op de 20 patiënten die een operatie ondergaan, krijgt een postoperatieve wondinfectie (SSI) en bij maar liefst 10,4 op de 100 ingrepen wordt personeel blootgesteld aan bloed van de. Oppervlakkige incisionele postoperatieve wondinfectie. Diepe incisionele postoperatieve wondinfectie. Infectie van organen of anatomische ruimten. Opgemerkt *. tijdens opname. na ontslag. Na ontslag *. poliklinisch. privépraktijk chirurg Infectie van chirurgische wonden voorkomen. 1 op de 20 patiënten die een ingreep ondergaan, krijgt een postoperatieve wondinfectie (SSI) 1 , dus het is van cruciaal belang dat chirurgische wonden na de ingreep worden beschermd. SSI's en andere huidcomplicaties kunnen het normale genezingsproces dwarsbomen - wat tot een verlengde. P Postoperatieve patiënt met een ongecompliceerde droge wond I Wond drogen aan de lucht C Wond droog verbinden O Wondinfectie. 2a Zoekstrategie Gezocht in: The Cochrane Library, Pubmed, Cinahl, Up to Date met de zoektermen: dressing OR bandage, postoperative surgical wound en infection

De wondinfectie ontstaat in veel soorten wonden zoals schrammen, dierenbeten, snijwonden, prikwonden, incisies (chirurgische insnijdingen), drukwonden, kleine en grote brandwonden. De klinische presentatie van een wondinfectie bestaat uit koorts , rillingen , roodheid , gevoeligheid, zwelling, verharding, een verkleuring van de huid, een ontsteking , een bloeding en toenemende pijn postoperatieve wondinfectie (POWI). o Bij voorkeur geen antibiotica starten voor het afnemen van kweken. o Afnemen van diepe weefselkweken kweken met afzonderlijke instrumentarium. o Nettoyage van de wond. o Antibiotica therapie gericht op de gekweekte bacterie(en), of alsnog onbekend met ee Vertalingen in context van postoperatieve wondinfectie in Nederlands-Engels van Reverso Context: SSI (S-SSI): postoperatieve wondinfectie

Behandeling van etterende wonden

Duur van de opvolging van de patiënten - Surveillance na ontslag (SNO) Registratie en verzending van surveillancegegevens Registratie Verzending van surveillancegegevens Indicatoren opgenomen in de feedback aan de ziekenhuizen Definities Heelkundige ingreep of operatie Revisie Heringreep Postoperatieve wondinfectie Wondklasse ASA-score Basis NHSN risico index Gewijzigde NHSN risico index. Doel: Een postoperatieve wondinfectie is een gevreesde complicatie na heupfractuurchirurgie. Wanneer deze complicaties in een ziekenhuis vaak voorkomen, zullen gerichte maatregelen genomen moeten worden. Het doel van deze studie is om het percentage postoperatieve wondinfecties na kop-halsprotheseplaatsing, vóór en ná de implementatie van maatregelen te vergelijken geobserveerde postoperatieve wondinfectie is hierbij van belang. Er zijn geen aanbevelingen met betrekking tot het afdekken van de wond na 48 uur postoperatief. Ook zijn er geen aanbevelingen rond het nemen van een douche of bad met een onbedekte operatiewond Uitkomsten waren wondinfectie en voorgeschreven postoperatieve antibiotica. Wong(2) gaf alle patiënten die voor een grote buikoperatie kwamen 2 uur voor de operatie een Inditherm warmte matras. Bij de ene groep werd het matras aangezet en bij de andere bleef deze uit. Uitkomsten waren wondinfectie, bloedverlies en postoperatieve complicaties Classificatie van wondinfecties Hoewel de uitgebreidheid van een wondinfectie niet altijd eenduidig is te bepalen, worden postoperatieve wondinfecties in drie klassen ingedeeld (figuur 2): oppervlakkige infecties, diepe infecties, infecties van organen of anatomische ruimten die geopend zijn of anatomische ruimten waarmee gemanipuleerd is tijdens de operatie [5,6]

van ons die een postoperatieve wondinfectie had opgelopen. Als ze vertelt hoe is voor haar, als moeder, om niet naar huis te kun-nen, naar haar kinderen, een extra operatie te krijgen, op de IC te liggen terwijl je eigenlijk al thuis had kunnen zijn. Dan wordt ineens voor iedereen duidelijk waar we het allemaal voor doen.' Nu Sneller Beter is. 1 Onderzoek naar risicofactoren voor postoperatieve wondinfecties bij totale heup prothese chirurgie Opleiding Deskundige Infectiepreventie, UMC Utrecht Academie Leerjaar Ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep Student Roos Kleyssen-Ivangh Studentnummer Datum Versie Definitief Opleider Hetty Blok Praktijkbegeleider Karina Nolte. 2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Samenvatting...4 Afkortingen en. een Postoperatieve Wondinfecties (POWI) STIP|10 juni 2015 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhoude 16 patiënten met postoperatieve wondinfectie (0.9%). Hogere infectie incidentie in patiënten met secundaire wondgenezing of interpolation flap. De infectie incidentie was lager in lineaire sluiting in vergelijking met andere sluitingstechnieken (0.55% versus 1.49%, p=0.053). Geen associatie tussen anatomische locatie en infectie

Postoperatieve wondinfectie Barrière functie verbroken wondinfectie. Verbindingen tussen epitheel cellen o stevige verbinding tussen cellen noodzakelijk o hoe transmembraan celadhesiemolecules (eiwitten) aan elkaar kleven, en. intercellulair cement; verbinding tussen celle Daarnaast wordt in dit onderzoek een literatuurstudie gedaan naar het percentage postoperatieve wondinfecties bij vergelijkbare operatieprocedures tussen 1997 en 2008. Het infectiepercentage uit het literatuuronderzoek was gemiddeld 3.2%, in de onderzoeksgroep (huidlijm) 0,43% en in de controlegroep (hechtingen) 2.2% verpleegkundige methodieken deel postoperatieve wondinfecties inleiding oorzaken patiënt belangrijkste oorzaak kiemen zijn afkomstig van de huid, genitaal Alle patiënten met een postoperatieve wondinfectie waren niet-rokers, hadden hart- en vaatziekten en diabetes en bij hen werd een patchplastiek verricht. Van de 8 hadden 5 patiënten een eerdere operatie ondergaan in dezelfde lies. Naast niet roken bleek coronaire interventie een significante risicofactor zijn

Voorkomen van wondinfecties na een operatie - VMSzor

Wondinfecties: Ontstaan, Symptomen en Behandeling

Hygiëne en wondinfectie Artikel details. Datum 15/03/2017 Auteur/Spreker V. Oostendorp Categorie Algemeen Bron WCS Nieuws Jaargang 33 Nummer 1 Pagina nummer 48 - 51 Trefwoorden postoperatieve infectie Bestand(en) Hygiene-en-wondinfectie-1.pdf (159.40 Kb) Aantal keer bekeken 915x Omschrijvin Postoperatieve nabehandeling door middel van een immobiliserende orthese vindt nu plaats op basis van lokale behandelprotocollen en naar gelang de voorkeur van de chirurg. Sommige patiënten ervaren de steun bij mobiliseren als positief. Echter worden ook nadelen als drukplekken of kortademigheid genoemd (Bailey, 2009; Gelb, 2010; Kim, 2014) Met name het C-reactieve proteine (CRP) is een goede parameter voor een postoperatieve wondinfectie. Het CRP stijgt dan meestal boven de 250 mg/l, alhoewel dat geen objectieve waarde is. Ook een leucocytose kan een aanwijzing zijn voor een mediastinitis Een postoperatieve wondinfectie is een na de operatie ontstane infectie van een chirurgische wond (Engels: Surgical Site Infection). De aard van de operatie is bepalend hoe groot de kans is dat een wond postoperatief infecteert. Steriele operaties zoals die aan botten en de meeste organen hebben een geringere kans op infectie dan operaties waarbij niet-steriele organen worden geopend, zoals de.

WIP-richtlijn Postoperatieve wondinfecties [ZKH] RIV

Onder een wondinfectie verstaan we het binnendringen van ziekmakende micro-organismen, zoals bacteriën of virussen door de huid. Bij een (operatie)wond is de huid stuk. De bacteriën en virussen kunnen dan makkelijk het lichaam in komen. Als gevolg hiervan ontstaat een plaatselijke ontstekingsreactie. Hoe herkent u een wondinfectie Opmerking: Oppervlakkig wondinfecties met beperkte omringende roodheid zonder tekenen systemische infectie: geen antibiotica. ≥ 18 jaar. Indicaties: Operaties boven het middenrif, extremiteiten en schone buikOK's. Prioriteit. Medicatie. Opmerking. Medicatie: flucloxacilline po 500mg 4dd 3 tot 5 dagen Dit rapport beschrijft het onderzoek naar risicofactoren voor een postoperatieve wondinfectie na totale heup prothese chirurgie. De vakgroep orthopedie had het vermoeden van een verhoogd aantal postoperatieve wondinfecties na totale heup chirurgie in 2016 All-in-one postoperatief verband met extra flexibiliteit dat de patiënt meer mobiliteit biedt. Mepilex ® Border Post-Op dressing is extra soepel en gemakkelijk te gebruiken voor chirurgische wonden, snij- of schaafwonden. Het is zelfklevend, dankzij Safetac ® - de originele pijnvrije contactlaag met silicone kleeflaag

thema ma.1.b. de patiënt hertentamen 22 maart 2013 bijlage tentamencoördinator dr. de laat naam examennummer overzicht in de bijlage staan afbeeldingen Oppervlakkig wondinfecties met beperkte omringende roodheid zonder tekenen systemische infectie: geen antibiotica. ≥ 18 years. Indications: Operaties boven het middenrif, extremiteiten en schone buikOK's. Priority. Medication. Remarks. Medication: flucloxacilline po 500mg 4dd 3 to 5 days. Remarks

Soorten operaties: - Schoon - Schoon gecontamineerd - Gecontamineerd - Vuil en geïnfecteerd Preventie: voor/tijdens en na de operatie Inleiding - Pre-opertief verwijderen haar - OK kleding - Desinfecteren/afdekken operatiegebied - Antibioticaprofylaxe - Steriele intstrumenten Postoperatieve wondinfecties (POWI's) Het is moeilijk om daarover precieze cijfers te geven omdat patiënten die zo'n wondinfectie oplopen vaak al ernstig ziek zijn Wanneer een operatieve wond toch geïnfecteerd raakt, wordt dit een postoperatieve wondinfectie genoemd. Stappenplan behandelen operatiewond. Stap 1 - Reinigen. Maak de huid rondom de operatiewond schoon met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje. Dep droog met een HeltiQ Gaaskompres POWI - postoperatieve wondinfectie Onderzoeksvraag Advies aan A2VA In hoeverre heeft het gebruik maken van de juiste wondzorg protocollen invloed op de reductie van postoperatieve wondinfecties op afdeling A2VA. Ga zo door wat betreft wondzorg! Blijf elkaar ook feedback geven

Een wondinfectie is een infectie aan een wond. Dit lijkt simpel, maar kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten die ermee te maken krijgen. Een wondinfectie kan ontstaan na een operatie. Dit heet een postoperatieve wondinfectie. Post betekend na, dus na de operatie Postoperatieve wondinfectie [1] In de richtlijn wordt de volgende definitie van een postoperatieve wondinfectie aangehouden: Infectie uitgaande van de huid of subcutaan weefsel ontstaan <30 dagen na de operatie MET ten minste één van de volgende kenmerken: - pus uit de incisi

Deze bacterie kan een postoperatieve wondinfectie veroorzaken. Een eventuele behandeling tegen deze bacterie kan het risico op infectie verminderen. De bacterie komt bij een groot deel van de gezonde mensen (20-50%) voor op de huid en slijmvliezen en zit veelal in de neus Postoperatieve wondzorg. Na een operatie ontstaat er meestal een wond. Dat noemen we een postoperatieve wond. Meestal geneest zo'n wond zonder complicaties. Maar soms geneest een wond niet goed of gaat de wond ontsteken. Als dat zo is, moet de wond behandeld worden. Gelukkig hoeft uw kind hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven, maar kan. Men spreekt van een postoperatieve wondinfectie als de chirurgische wond is geinfecteert. De operatiewond kan worden gesloten (met hechtingen, nietjes of lijm) of worden opengelaten om te genezen. Traumatische wonden: zijn verwondingen aan de huid en onderliggend weefsel en gevolge van geweld van buitenaf, zoals wrijving of aangebracht met een stomp of scherp voorwerp

Indicatornaam Postoperatieve wondinfectie Indicatornummer 2 Operationalisatie Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen, geconstateerd in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Na de operatie kan de wond ernstig ontstoken raken. Dit hee Doel: Een postoperatieve wondinfectie is een gevreesde complicatie na heupfractuurchirurgie. Wanneer deze complicaties in een ziekenhuis vaak voorkomen, zullen gerichte maatregelen genomen moeten worden. Het doel van deze studie is om het percentage postoperatieve wondinfecties na kop-halsprotheseplaatsing, vóór en ná de implementatie van maatregelen te vergelijken. Opzet: Een retrospectief. postoperatieve wondinfectie (SSI, Surgical Site Infection) te krijgen.5 De U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services benadrukken de noodzaak om de kosten te verlagen en de zorg te verbeteren door het identificeren van in het ziekenhuis opgelopen aandoeningen die niet worden vergoed, waaronder drie SSI's:8 •ediastinitis na coronaire (oppervlakkige wondinfectie of ook postoperatieve 2050 Ned Tijdschr Geneeskd 2000 21 oktober;144(43) TABEL 1. Chirurgische wondclassificatie (volgens Mayhall)6 32 klasse omschrijving van de wond 'schoon' electief,primair gesloten en zonder drains* niet traumatisch,niet geïnfecteerd geen ontsteking aangetroffen goede asepsi

Gender Clinic in Bosch en Duin

Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn één van de meest voorkomende complicaties na een operatie. Diverse factoren bepalen het risico op een postoperatieve wondinfectie. Het risico op een POWI neemt toe met: de besmettingsgraad van het operatiegebied (Altemeier et al., 1984) Een veel gebruikte manier om het risico op postoperatieve wondinfectie in te schatten is aan de hand van wondclassificatie waarin het wondtype wordt beschreven (tab.1) (Mayhall, 1993).Naast wondtype zijn er verschillende patiënt-specifieke factoren die de kans op een wondinfectie vergroten, zoals diabetes mellitus, gebruik van immunosuppressiva, roken en obesitas op een postoperatieve wondinfectie. Om die reden is het ook wenselijk dat u het operatiegebied minimaal een week voor de ingreep niet meer met een scheermesje . 3 onthaart. U kunt het operatiegebied bij uzelf wel op eenandere wijze ontharen. U hoeft voor de ingreep niet nuchter t Diepe postoperatieve wondinfectie (POWI) (RiVM/PREZIES): De infectie betreft het diepliggende weefsel van de incisie (fascie of spier) en ontstaat binnen 90 dagen na de operatie met implantaten van niet-humane oorsprong en er is sprake van één van de volgende bevindingen: - Pus uit de diepe incisi Een postoperatieve wondinfectie kan ervoor zorgen dat u erg ziek wordt en kan er zelfs toe leiden dat een prothese of chirurgisch materiaal los gaat zitten en weer verwijderd moet worden. Dit leidt tot meerdere operaties en een slechter resultaat van een operatie

Postoperatieve wondinfectie en Huidinfectie · Bekijk meer » Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes is een grampositieve staafvormige bacterie die commensaal is en die zich bij ieder mens al vanaf de geboorte op en diep in de huid bevindt. Nieuw!!: Postoperatieve wondinfectie en Propionibacterium acnes · Bekijk meer » Wondinfectie Ziekenhuizen houden exact bij hoe vaak een postoperatieve wondinfectie of een bloedbaaninfectie (lijnsepsis) Hoe werkt dit? Per ziekenhuis staat hieronder aangegeven hoe hoog het percentage aan wondinfecties is bij een bepaalde behandeling. Dit zijn cijfers over 2013. Hoe lager dit percentage ligt, hoe kleiner de kans is op een infectie Geen Postoperatieve Wondinfectie JA De˜nitie Wondinfectie na Hartchirurgie JA JA JA NEE Diepe wondinfectie Infectie betreft: huid of sub-cutaan weefsel van de incisie Infectie ontstaat binnen 30 dagen na operatie Oppervlakkige wondinfectie